Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Η Δράση της οποίας το δεύτερο Κύκλο αναμένουμε εντός του έτους (ο πρώτος Κύκλος “έτρεξε” την άνοιξη του 2016), θα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ατομικούς επιχειρηματίες*.
Στοχεύει στην δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Μπορούν να συμμετέχουν*

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 • Ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να διακόψουν τη δραστηριότητα της επιχείρησής τους και να δραστηριοποιηθούν με νέους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

* Αναφέρονται οι δικαιούχοι του πρώτου Κύκλου της Δράσης. Ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές ως προς την υπόσταση των δικαιούχων που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στον δεύτερο Κύκλο.

Επιδοτούνται με:

15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ.

Επιδοτούνται για:

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές

Ατομική Επιχείρηση, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου)
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη, αμοιβή Συμβούλου για την Παρακολούθηση – Διοίκηση του Έργου)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλώσιμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Η Limmat Finanz εξειδικεύεται στην ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά Προγράμματα και, ανεξαρτήτως επιπέδου απαίτησης και βαθμού δυσκολίας, κάθε εμπλοκή μας χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και αποτελεσματικότητας.

Σ.Κ.