Έχετε ερωτήσεις;

2310-419994

Από ανεξάρτητους, υψηλού κύρους Οργανισμούς Πιστοποίησης παρέχουμε πιστοποήσεις για σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας πληροφοριών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και κάθε άλλου είδους συστημάτων για επιχειρήσεις και οργανισμούς (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000).

Οφέλη για την επιχείρηση

  • Βελτίωση της συνέπειας των υπηρεσιών και της απόδοσης του προϊόντος
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και το προσωπικό της
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας
  • Μείωση του κόστους μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας, εξοικονόμησης κατανάλωσης ενέργειας και υλικών και της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αύξηση των πωλήσεων. Η επιχείρηση αποκτά σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές
  • Εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις
  • Χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείο marketing
  • Διεθνές πρότυπο που προσφέρει αναγνώριση στην επιχείρηση σε παγκόσμιο επίπεδο